• یک شنبه, June 2, 2024

با توجه به اطلاعیه ایرنیک از ابتدای تیرماه هزینه های ثبت تمدید انتقال دامنه .IR افزایش خواهد داشت.

شما میتوانید قبل از این تاریخ نسبت به تمدید زودتر دامنه های خود اقدام فرمایید