ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
440,200 T
1 سال
440,200 T
1 سال
440,200 T
1 سال
.app new!
198,400 T
1 سال
N/A
198,400 T
1 سال
.xyz sale!
13,600 T
1 سال
130,200 T
1 سال
130,200 T
1 سال
.com
117,800 T
1 سال
117,800 T
1 سال
117,800 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
137,600 T
1 سال
137,600 T
1 سال
137,600 T
1 سال
.org
138,900 T
1 سال
138,900 T
1 سال
138,900 T
1 سال
.info
151,300 T
1 سال
151,300 T
1 سال
151,300 T
1 سال
.biz
157,500 T
1 سال
157,500 T
1 سال
157,500 T
1 سال
.in
127,700 T
1 سال
127,700 T
1 سال
127,700 T
1 سال
.co sale!
126,501 T
1 سال
310,000 T
1 سال
310,000 T
1 سال
.me
155,000 T
1 سال
155,000 T
1 سال
155,000 T
1 سال
.asia sale!
62,000 T
1 سال
161,200 T
1 سال
161,200 T
1 سال
.pro sale!
52,100 T
1 سال
173,600 T
1 سال
173,600 T
1 سال
.mobi sale!
52,100 T
1 سال
176,100 T
1 سال
176,100 T
1 سال
.us
105,400 T
1 سال
105,400 T
1 سال
105,400 T
1 سال
.pw
111,600 T
1 سال
111,600 T
1 سال
111,600 T
1 سال
.market
328,600 T
1 سال
328,600 T
1 سال
328,600 T
1 سال
.news
238,100 T
1 سال
238,100 T
1 سال
238,100 T
1 سال
.online
394,300 T
1 سال
394,300 T
1 سال
394,300 T
1 سال
.shop sale!
99,200 T
1 سال
372,000 T
1 سال
372,000 T
1 سال
.store
629,900 T
1 سال
629,900 T
1 سال
629,900 T
1 سال
.site
319,900 T
1 سال
319,900 T
1 سال
319,900 T
1 سال
.bz
235,600 T
1 سال
235,600 T
1 سال
235,600 T
1 سال
.ac sale!
446,400 T
1 سال
446,400 T
1 سال
446,400 T
1 سال
.click
117,800 T
1 سال
117,800 T
1 سال
117,800 T
1 سال
.top
210,800 T
1 سال
210,800 T
1 سال
210,800 T
1 سال
.business new!
99,200 T
1 سال
99,200 T
1 سال
99,200 T
1 سال
.cafe new!
328,600 T
1 سال
328,600 T
1 سال
328,600 T
1 سال
.company new!
93,000 T
1 سال
93,000 T
1 سال
93,000 T
1 سال
.design new!
558,000 T
1 سال
558,000 T
1 سال
558,000 T
1 سال
.digital new!
328,600 T
1 سال
328,600 T
1 سال
328,600 T
1 سال
.email new!
217,000 T
1 سال
217,000 T
1 سال
217,000 T
1 سال
.network new!
217,000 T
1 سال
217,000 T
1 سال
217,000 T
1 سال
.technology new!
217,000 T
1 سال
217,000 T
1 سال
217,000 T
1 سال
.tech new!
186,000 T
1 سال
186,000 T
1 سال
186,000 T
1 سال
.dev new!
186,000 T
1 سال
186,000 T
1 سال
186,000 T
1 سال
.website

سال
N/A
N/A
.trade

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.