ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
443,800 T
1 سال
443,800 T
1 سال
443,800 T
1 سال
.app new!
200,000 T
1 سال
N/A
200,000 T
1 سال
.xyz sale!
13,800 T
1 سال
131,300 T
1 سال
131,300 T
1 سال
.com
118,800 T
1 سال
118,800 T
1 سال
118,800 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
138,800 T
1 سال
138,800 T
1 سال
138,800 T
1 سال
.org
140,000 T
1 سال
140,000 T
1 سال
140,000 T
1 سال
.info
152,500 T
1 سال
152,500 T
1 سال
152,500 T
1 سال
.biz
158,800 T
1 سال
158,800 T
1 سال
158,800 T
1 سال
.in
128,800 T
1 سال
128,800 T
1 سال
128,800 T
1 سال
.co sale!
127,501 T
1 سال
312,500 T
1 سال
312,500 T
1 سال
.me sale!
52,500 T
1 سال
156,300 T
1 سال
156,300 T
1 سال
.asia
165,000 T
1 سال
165,000 T
1 سال
165,000 T
1 سال
.pro sale!
52,500 T
1 سال
175,000 T
1 سال
175,000 T
1 سال
.mobi sale!
52,500 T
1 سال
177,500 T
1 سال
177,500 T
1 سال
.us
106,300 T
1 سال
106,300 T
1 سال
106,300 T
1 سال
.pw
112,500 T
1 سال
112,500 T
1 سال
112,500 T
1 سال
.market
331,300 T
1 سال
331,300 T
1 سال
331,300 T
1 سال
.news
240,000 T
1 سال
240,000 T
1 سال
240,000 T
1 سال
.online
156,300 T
1 سال
400,000 T
1 سال
400,000 T
1 سال
.shop sale!
100,000 T
1 سال
375,000 T
1 سال
375,000 T
1 سال
.store sale!
162,500 T
1 سال
650,000 T
1 سال
650,000 T
1 سال
.site sale!
193,800 T
1 سال
375,000 T
1 سال
375,000 T
1 سال
.bz
237,500 T
1 سال
237,500 T
1 سال
237,500 T
1 سال
.ac
450,000 T
1 سال
450,000 T
1 سال
450,000 T
1 سال
.click
118,800 T
1 سال
118,800 T
1 سال
118,800 T
1 سال
.top
212,500 T
1 سال
212,500 T
1 سال
212,500 T
1 سال
.business new!
100,000 T
1 سال
100,000 T
1 سال
100,000 T
1 سال
.cafe sale!
118,800 T
1 سال
331,300 T
1 سال
331,300 T
1 سال
.company
93,800 T
1 سال
93,800 T
1 سال
93,800 T
1 سال
.design
562,500 T
1 سال
562,500 T
1 سال
562,500 T
1 سال
.digital
331,300 T
1 سال
331,300 T
1 سال
331,300 T
1 سال
.email sale!
56,300 T
1 سال
218,800 T
1 سال
218,800 T
1 سال
.network new!
218,800 T
1 سال
218,800 T
1 سال
218,800 T
1 سال
.technology new!
218,800 T
1 سال
218,800 T
1 سال
218,800 T
1 سال
.tech new!
187,500 T
1 سال
187,500 T
1 سال
187,500 T
1 سال
.dev new!
187,500 T
1 سال
187,500 T
1 سال
187,500 T
1 سال
.website sale!
93,800 T
1 سال
252,500 T
1 سال
252,500 T
1 سال
.trade
318,800 T
1 سال
318,800 T
1 سال
318,800 T
1 سال
.live sale!
56,300 T
1 سال
245,000 T
1 سال
245,000 T
1 سال
.travel sale!
337,500 T
1 سال
1,225,000 T
1 سال
1,225,000 T
1 سال
.world new!
56,300 T
1 سال
331,300 T
1 سال
331,300 T
1 سال

Please choose a category from above.