یافتن محصولات و سرویس ها

Comodo SSL
No. of Sub-domains: 1
No of Server Licenses: Unlimited
Warranty: $250,000
Trust Logo: YES
مناسب برای وب سایت های شخصی
مناسب برای شرکت های ثبت شده در ایران

175,500 T سالانه
Positive SSL
No. of Sub-domains: 1
No of Server Licenses: Unlimited
Warranty: $10,000
Trust Logo: YES
مناسب برای وب سایت های شخصی
مناسب برای شرکت های ثبت شده در ایران


39,000 T سالانه
TurkTrust - IR
No. of Sub-domains: 1
No of Server Licenses: Unlimited
Warranty: $250,000
Trust Logo: YES
مناسب برای دامنه با پسوند IR


140,000 T سالانه