لطفا جهت اطلاع بیشتر و سفارش با واحد فروش در ارتباط باشیدXeon X3330 2.66GHz (4 cores)
8 GB 2 x 500Gb SATA €66

Core i5-750 2.67GHz (4 cores)
12 GB 2 x 1Tb SATA €66

Core i3-3210 3.2GHz (2 cores)
8 GB 128Gb SSD €70

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 2 x 500Gb SATA €62

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 2 x 1Tb SATA €74

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
8 GB 128Gb SSD €65

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €68

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €68

Xeon X3440 2.53GHz (4 cores)
16 GB 2Tb SATA €72

Xeon E3-1220 3.1GHz (4 cores)
8 GB 2 x 1Tb SATA €83

Xeon E3-1235 3.2GHz (4 cores)
16 GB 2 x 1Tb SATA €79

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 GB 3Tb SATA €74

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
16 GB 2 x 128Gb SSD €95

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 GB 2 x 120Gb SSD €80

Xeon E3-1230 3.2GHz (4 cores)
8 GB 2 x 1Tb SATA €88

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €88

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)
32 GB 4 x 600Gb SAS 15K €290

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)
16 GB 120Gb SSD €71

Xeon E3-1230v2 3.3GHz (4 cores)
8 GB 1Tb SATA €82

Xeon E3-1245v2 3.4GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €96

Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
32 GB 2 x 800Gb SSD €187

Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
32 GB 4 x 300Gb SAS 15K €173

Xeon E3-1230v3 3.3GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €93

Xeon E5-1620v2 3.7GHz (4 cores)
64 GB 2 x 1Tb 2.5 SATA 7k €117

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €96

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB 120Gb SSD €99

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB 2Tb SATA €82

Xeon E3-1231v3 3.4GHz (4 cores)
16 GB 1Tb SATA €96

Xeon E3-1230v5 3.4GHz (4 cores)
16 GB 2 x 256Gb SSD €100

2 x Xeon E5630 2.53GHz (4 cores)
32 GB 2 x 1Tb SATA €96

Xeon E3-1271v3 3.6GHz (4 cores)
16 GB 128Gb SSD + 6Tb SAS + 8Tb SAS €169

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €95

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
24 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €69

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
24 GB 600Gb SSD €87

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €75

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €75

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
24 GB 600Gb SSD €87

2 x Xeon E5640 2.66GHz (4 cores)
48 GB 1Tb SSD €118

Xeon E5-1650v2 3.5GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €84

Xeon E5-1650v3 3.5GHz (6 cores)
64 GB 2 x 2Tb SATA €198

2 x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 1Tb SATA €100

2 x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 1Tb SATA €100

2 x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 1Tb SATA €100

2 x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 1Tb SATA €100

2 x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
32 GB 2 x 2Tb SATA €114

2 x Xeon E5645 2.4GHz (6 cores)
16 GB 4 x 4Tb SATA €142

Xeon E5-1660v2 3.70GHz (6 cores)
16 GB 2 x 3Tb SATA €153

2 x Xeon X5650 2.6GHz (6 cores)
16 GB 2Tb SATA €92

2 x Xeon E5-2620 2.0GHz (6 cores)
32 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €94

Xeon E5-1660v4 3.2GHz (8 cores)
32 GB 1Tb SATA €135

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €94

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €99

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
64 GB 2 x 300Gb 2.5 SAS 10K €150

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 120Gb SSD €101

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
32 GB 2 x 300Gb 2.5 SAS 15K €126

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €99

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €99

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 800Gb SSD €136

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
24 GB 128Gb SSD €107

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
16 GB 1Tb 2.5 SATA 7k €99

2 x Xeon E5-2620v2 2.1GHz (6 cores)
24 GB 128Gb SSD €107

2 x Xeon E5-2630v2 2.6GHz (6 cores)
32 GB 2 x 300Gb 2.5 SAS 15K €156

2 x Xeon E5-2630v2 2.6GHz (6 cores)
16 GB 60Gb SSD €126

2 x Xeon E5-2630v2 2.6GHz (6 cores)
32 GB 4 x 256Gb SSD €220

 


Monday, March 12, 2018

« برگشت