سرور شماره 5 آمریکا به دلیل بروز مشکل در بخش های HDD و Power از دسترس خارج شده است.
در حال کار جهت برطرف سازی مشکل هستیم


Thursday, March 3, 2016

« برگشت