کلیه TLD های مجاز در رجیستار واحد ثبت دامنه، برای همکاران و نمایندگان آفاق هاستینگ فعال شدند.
نمانیدگان میتوانند از طریق پنل خود نسبت به مدیریت این پسوند ها اقدام نمایند.


Thursday, November 5, 2015

« برگشت