ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


بیش از 1000 پسوند جدید توسط آفاق هاستینگ ثبت میشود. اطلاعات بیشتر.
.IO .Mobi .Dev .Cafe .Shop .Online .News .love .Store .Market
لطفا قبل از ثبت دامنه با پسوند های جدید, tld ها و یا نام های خاص، اینجا را (حتما) مطالعه فرمایید.
برای ثبت پسوند ir لطفا این آموزش را بطور دقیق مطالعه فرمایید.

لیست پسوند ها بر اساس نوع

دامنه
ثبت جدید
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.io new!
438,400 T
1 سال
438,400 T
1 سال
438,400 T
1 سال
.app new!
197,600 T
1 سال
N/A
197,600 T
1 سال
.xyz sale!
13,600 T
1 سال
129,700 T
1 سال
129,700 T
1 سال
.com
117,300 T
1 سال
117,300 T
1 سال
117,300 T
1 سال
.ir
5,000 T
1 سال
8,000 T
1 سال
5,000 T
1 سال
.net
137,100 T
1 سال
137,100 T
1 سال
137,100 T
1 سال
.org
138,300 T
1 سال
138,300 T
1 سال
138,300 T
1 سال
.info
150,700 T
1 سال
150,700 T
1 سال
150,700 T
1 سال
.biz
156,800 T
1 سال
156,800 T
1 سال
156,800 T
1 سال
.in
127,200 T
1 سال
127,200 T
1 سال
127,200 T
1 سال
.co sale!
126,001 T
1 سال
308,800 T
1 سال
308,800 T
1 سال
.me sale!
51,900 T
1 سال
154,400 T
1 سال
154,400 T
1 سال
.asia
163,000 T
1 سال
163,000 T
1 سال
163,000 T
1 سال
.pro sale!
51,900 T
1 سال
172,900 T
1 سال
172,900 T
1 سال
.mobi sale!
51,900 T
1 سال
175,400 T
1 سال
175,400 T
1 سال
.us
105,000 T
1 سال
105,000 T
1 سال
105,000 T
1 سال
.pw
111,200 T
1 سال
111,200 T
1 سال
111,200 T
1 سال
.market
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
.news
237,100 T
1 سال
237,100 T
1 سال
237,100 T
1 سال
.online
154,400 T
1 سال
395,200 T
1 سال
395,200 T
1 سال
.shop sale!
98,800 T
1 سال
370,500 T
1 سال
370,500 T
1 سال
.store sale!
160,600 T
1 سال
642,200 T
1 سال
642,200 T
1 سال
.site sale!
191,400 T
1 سال
370,500 T
1 سال
370,500 T
1 سال
.bz
234,700 T
1 سال
234,700 T
1 سال
234,700 T
1 سال
.ac
444,600 T
1 سال
444,600 T
1 سال
444,600 T
1 سال
.click
117,300 T
1 سال
117,300 T
1 سال
117,300 T
1 سال
.top
210,000 T
1 سال
210,000 T
1 سال
210,000 T
1 سال
.business new!
98,800 T
1 سال
98,800 T
1 سال
98,800 T
1 سال
.cafe sale!
117,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
.company
92,600 T
1 سال
92,600 T
1 سال
92,600 T
1 سال
.design
555,800 T
1 سال
555,800 T
1 سال
555,800 T
1 سال
.digital
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال
.email sale!
55,600 T
1 سال
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
.network new!
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
.technology new!
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
216,100 T
1 سال
.tech new!
185,300 T
1 سال
185,300 T
1 سال
185,300 T
1 سال
.dev new!
185,300 T
1 سال
185,300 T
1 سال
185,300 T
1 سال
.website sale!
92,600 T
1 سال
249,500 T
1 سال
249,500 T
1 سال
.trade
314,900 T
1 سال
314,900 T
1 سال
314,900 T
1 سال
.live sale!
55,600 T
1 سال
242,100 T
1 سال
242,100 T
1 سال
.travel sale!
333,500 T
1 سال
1,210,300 T
1 سال
1,210,300 T
1 سال
.world new!
55,600 T
1 سال
327,300 T
1 سال
327,300 T
1 سال

Please choose a category from above.