.SHOPPING جهت ثبت آزاد شد

پسوند .SHOPPING جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

21st Jul 2016
.shop جهت ثبت آزاد شد

پسوند .shop جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

21st Jul 2016
.STORE جهت ثبت آزاد شد

پسوند .STORE جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

21st Jul 2016
ثبت دامنه .IM

کاربران عزیز میتوانند از طریق آفاق هاستینگ دامنه خود با پسوند .IM را ثبت نمایند.
لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید.

21st Jul 2016